سازنده دستگاه آسیاب ادویه پره ایی

سازنده دستگاه آسیاب ادویه پره ایی چه امکانی را برای مهار گرد و غبار حاصل از آسیاب کردن را در ستگاه خود ایجاد کرده است؟
در هنگام آسیاب کردن مواد مختلف علی الخصوص مواد خشک و شکننده حتما دیده اید که گرد وغبار زیبادی ایجاد می شود که واقعا مهار وکنترل کردن آن نیاز به یک تدبیر جدی وراهکار اساسی دارد
واگر در دستگاه آسیابی این راهکار تعبیه نشود استفاده از آن دستکاه جز پشیمانی چیز دیگری را عاید ما نمی کند از همین رو
سازنده دستگاه آسیاب ادویه پره ایی برای مهار کردن این ذرات مزاحم از فیلتر غبار گیری استفاده کرده که به همین دلیل در هنگام استفاده هیچ نوع گرد وغباری را مشاهده نمی کنید

منبع: بازار ادویه ایران