احتکار برنج صدری در کره شمالی مجازات اعدام را در پی دارد

از نظر تاریخی، کشت مرطوب برنج صدری یک کار فشرده بود که به راحتی انجام نمی شد. در نتیجه خانواده ها نیروی کار خود را با هم ترکیب کردند.

مهمتر از آن، آنها منابع آبی و امکانات آبیاری خود را نیز به اشتراک گذاشتند. به طور معمول، ترتیبات آبیاری خواستار سرازیر شدن آب در سراشیبی بود که تمام خانواده های اطراف را در سرنوشت مشترکشان برای استفاده از منابع مشترک پیوند می داد.

علاوه بر این، مردم در خانه‌هایی زندگی می‌کردند که در کنار هم قرار داشتند و به شدت به یکدیگر وابسته بودند، زیرا برنج معمولاً پس از چند روز آبیاری در همان روز کاشته می‌شد.

این امر مستلزم تاکید بر علایق گروهی، افزایش مهارت‌ها در تصمیم‌گیری گروهی و اجتناب از اصطکاک بین خانواده‌هایی است که نسل‌ها همسایه و همکار خواهند بود. این تعهد تاریخی به هماهنگی گروهی، نشانه فرهنگ اصیل برنج، امروز هم تکرار می شود و همچنان به شکل گیری آگاهی گروه ادامه می دهد.

علیرغم این واقعیت که تعداد کمی از مردم واقعاً برنج می کارند، 124 میلیون نفر همچنان سعی می کنند هماهنگی گروهی را حفظ کنند، زیرا آنها به دنبال اسکان روزانه در یک فضای نسبتاً محدود هستند.

نقش برنج در فرهنگ زبان یک فرهنگ سرنخ هایی برای مفاهیم و ارزش های مهم ارائه می دهد. این در فرهنگ ژاپنی صادق است.
اولویت برنج به عنوان یک غذای اصلی در زبان ژاپنی تکرار می شود. “گوهان” هم کلمه “برنج پخته” و هم “غذا” است. این موضوع در سایر فرهنگ‌های آسیایی که برنج اصلی‌ترین غذای اصلی است نیز صادق است.
استفاده از gohan در ژاپنی با پیشوندهایی گسترش می یابد که به ما asagohan (صبحانه)، hirugohan (ناهار) و bangohan (شام) می دهد.
این اصطلاحات چندگانه نشان می دهد که برای اکثر ژاپنی ها تقریبا غیرممکن است که به یک وعده غذایی بدون برنج فکر کنند. پیوند زبانی دیگر، نام بومی اولیه ژاپن، میزو هو نو کونی (سرزمین گیاه ساقه آب یا برنج) است.
بنابراین، شناسایی اولیه مفهوم کشت برنج را در بر می گرفت. جالب اینجاست که نامی که ژاپنی ها برای شناسایی ایالات متحده از آن استفاده کرده اند بیکوکو (سرزمین برنج) بوده است که به این ترتیب به فراوانی دلالت دارد.